PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Vážení,

společnost AUTO-FIN, spol. s r.o. (dále jen AUTO-FIN) zastoupená Lucií Petržílkovou, Dis. si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. AUTO-FIN zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek www.auto-fin.cz, jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech AUTO-FIN dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například zákazníků v provozovnách, novinářů apod.).

Zpracování protokolových souborů

V rámci přístupu na své webové stránky může zpracovávat AUTO-FIN protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.
Protokolové soubory jsou tak zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky a jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky.

Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět AUTO-FIN sám, anebo tímto pověří třetí osobu, zejména některou jinou; zpracování protokolových souborů zpracovává AUTO-FIN následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

– webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku AUTO-FIN navštívil;

– IP adresa;

– datum přístupu a doba přístupu;

– případný dotaz návštěvníka;

– kód odpovědi http;

– přenášené skupiny dat;

– údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.

Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude AUTO-FIN za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud poskytne návštěvník AUTO-FIN rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), bude AUTO-FIN za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které AUTO-FIN zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru.

Osobní údaje návštěvníka začne AUTO-FIN zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní do příslušného formuláře pro objednávku zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení své údaje a následně zadání objednávky potvrdí odpovědí dle instrukce v doručené e-mailové zprávě. Nebude-li zadání objednávky potvrzeno, budou údaje zadané návštěvníkem do formuláře bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět AUTO-FIN sám, anebo tímto pověří třetí osobu.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla AUTO-FIN (viz výše). Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz „Odhlásit Newsletter“ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení AUTO-FIN možné.

Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá AUTO-FIN na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.
Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které AUTO-FIN shromažďuje na svých webových stránkách je k dispozici zde.

V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem:

Google Analytics a Google Adwords

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá AUTO-FIN službu Google Analytics Premium, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách AUTO-FIN nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i:

– kliknutím na následující odkaz , čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;

– instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde. Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.

V rámci služby Google Analytics využívá AUTO-FIN i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek AUTO-FIN vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde .

Zpracování osobních údajů v případě škodních událostí

Ačkoliv se AUTO-FIN snaží takovým situacím předcházet a v co možná nejvyšší míře je omezit, dochází v určitých případech k situacím, kdy může v souvislosti s prodejem výrobků vzniknout zákazníkům AUTO-FIN určitá škoda (jde například o škodu způsobenou vadnými výrobky nebo o škodu, kterou zákazníci utrpí na některé z prodejen AUTO-FIN).

V takové souvislosti dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků a dalších se škodní událostí spojených osob (např. svědků apod.), a to v rozsahu identifikačních a kontaktních osobních údajů, údajů o způsobené škodě a dalších nezbytných souvisejících údajů. Účelem zpracování osobních údajů je v tomto případě vyřešení škodní události a ochrana práv a právem chráněných zájmů AUTO-FIN pro případ možného vzniku sporu z takovéto škodní události. Od toho se odvíjí též doba zpracování osobních údajů pro tyto účely, která odpovídá době, po kterou AUTO-FIN může v této souvislosti osobní údaje potřebovat a kdy hrozí možnost vzniku sporu ohledně vzniklé škody.

Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět AUTO-FIN sám, příp. za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu. Za účelem vyřešení škodní události (zejména v situacích, kdy je škoda způsobená vadou výrobku) je AUTO-FIN oprávněn zpracovávané osobní údaje předat svým dodavatelům či výrobcům. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může AUTO-FIN takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který škodu způsobil, jakož i od místa jeho zakoupení (v různých místech může AUTO-FIN využívat pro stejné výrobky různé dodavatele). Informace o konkrétním dodavateli či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit dotazem adresovaným AUTO-FIN prostřednictvím e-mailové adresy info@auto-fin.cz.

Zpracování osobních údajů novinářů

Novináři se mohou v souvislosti s výkonem jejich povolání obracet na AUTO-FIN prostřednictvím e-mailové adresy info@auto-fin.cz. V takovém případě AUTO-FIN zpracovává jejich (poskytnuté) osobní údaje za účelem vyřízení odpovědi na jejich dotaz.

Osobní údaje poskytují novináři dobrovolně a bez jejich znalosti by AUTO-FIN nebyl schopen jejich dotaz vyřídit, proto se jedná o bezsouhlasové zpracování. Samotná odpověď na dotaz novináře je v systému AUTO-FIN uchovávána po dobu 90 dnů a následně je odstraněna či anonymizována. Identifikační údaje a oblast zájmu novináře (například výstavba prodejen, informování spotřebitelů o produktech atd.) zpracovává AUTO-FIN dále až po dobu 2 let (od ukončení aktivní komunikace s novinářem), aby mohla kontaktovat novináře v situacích, kdy to bude nutné pro ochranu jejích práv a právem chráněných zájmů (například pro řádné informování veřejnosti). Osobní údaje jsou proto zpracovávány bez souhlasu novináře.

Zpracování osobních údajů bude v tomto případě provádět AUTO-FIN sám, příp. za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu.

V případě námitek proti tomuto zpracování kontaktujte AUTO-FIN na e-mailové adrese info@auto-fin.cz.

Další práva spojená s ochranou osobních údajů

Při zpracování osobních údajů AUTO-FIN nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje AUTO-FIN zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

Subjektům údajů, jejichž osobní údaje AUTO-FIN zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

– právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje AUTO-FIN zpracovává;

– právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;

– právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;

– právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;

– právo na přenositelnost osobních údajů;

– právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje AUTO-FIN zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy AUTO-FIN.

Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje AUTO-FIN zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u AUTO-FIN jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže.

Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje AUTO-FIN zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

Kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je společnost:

AUTO-FIN, spol. s r.o.

IČ 47053569, DIČ CZ47053569

27601 Mělník, Bezručova 187

č. ú. 17207171/0100

E-mail: info@auto-fin.cz

web: www.auto-fin.cz

Tel.: (+420) 777 158 005

AUTO-FIN nezřídil pozici pověřence pro ochranu osobních údajů, ale subjekty údajů se mohou obracet se svými dotazy, podněty či při uplatnění svých práv, na jednatele Lucii Petržílkovou prostřednictvím speciální e-mailové adresy lucie@auto-fin.cz.

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 1. 1. 2018.

Zavolejte